Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

Bucefal
Na turnusie był bardzo elokwentny były nauczyciel, zawsze z fularem pod szyją. Odwiedzała go żona. Przeżyli razem 45 lat. Kiedy obcinała mu włosy, zapytał: - Przepraszam bardzo, a jak się miewa pani mąż? Jej pękało serce: - Dobrze, jest w ośrodku pod fachową opieką. - Kiedy go pani spotka, proszę ode mnie pozdrowić. Słyszałem, że państwo pobudowaliście dom? Po co państwu taki duży dom? Miał rozczłonkowane bity informacji z ich wspólnego życia, więc spotykała się z nim na jakiejś wyspie szarmanckości. Trudno powiedzieć, kim był dla samego siebie.
— Ośrodek w Ścinawie - jeden z największych centrów badawczo-diagnostycznych alzheimera, "Zanim padnie ostatni as", Polityka 20/13
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
Bucefal

February 19 2019

Bucefal
8910 258e 500
Bucefal
8909 9028 500
Bucefal
2505 d5ba
Reposted fromkarahippie karahippie viamydiscovery mydiscovery
Bucefal
9356 62a8
Reposted fromsober sober viakatastrofo katastrofo
Bucefal
Reposted fromFienrira Fienrira viakrolfasolek krolfasolek
Bucefal
Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam.
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viazielono zielono
Bucefal

February 17 2019

Bucefal
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianaiwna naiwna
Bucefal

February 16 2019

Bucefal
Bucefal
7924 d2be 500

I have created an open source program that allows to download all images and videos from one’s soup. The program is called BowlOfSoup and can be downloaded from its github page or directly from here https://github.com/UlanaXY/BowlOfSoup/releases/download/v1.0.0/BowlOfSoup.zip ;  

Bucefal
8399 8669 500
Bucefal
8887 c9e2
Bucefal
Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.
— Charles Bukowski
Reposted fromlovvie lovvie viae-modalna-art e-modalna-art
Bucefal
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viae-modalna-art e-modalna-art

February 14 2019

Bucefal
2532 7237
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSzczurek Szczurek
Bucefal
8428 ec86 500
Tak właśnie
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viajamaicanbeat jamaicanbeat

February 10 2019

Bucefal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl