Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

Bucefal
0440 e77d 500
Reposted fromkrzywda krzywda viaovenor ovenor
Bucefal
Bucefal
Bitcoiny
Reposted fromargasek argasek viaovenor ovenor
Bucefal
9810 fe2c
Reposted fromkeik keik viaovenor ovenor

January 15 2018

0490 0091 500

hoebutmadefashion:

i am… healed

Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues viafrenulum frenulum
Bucefal
3517 5ed6 500
Reposted frompiar piar viajestemdeszczem jestemdeszczem
Bucefal
Reposted fromFlau Flau viawhoville whoville
9635 51fb 500
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viaRekrut-K Rekrut-K
Bucefal
7645 b055 500
Bucefal
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
Bucefal

Spreepark, Abandoned German Amusement Park

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Spreepark, Abandoned German Amusement Park (23 Pics) 14:10 18.12.2017, World Of Mysteries, amazing, World Of Technology Photos of Spreepark, abandoned amusement park in Berlin, Germany.


Reposted fromlockes lockes viadancingwithaghost dancingwithaghost
Bucefal
9131 4f66
Reposted fromsosna sosna viasarazation sarazation
Bucefal
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viametafnord metafnord
Bucefal
Bucefal
7712 eb06 500
Reposted fromhagis hagis viadrainaway drainaway
Bucefal
Not only Norway, found a lot of them in Sweden as well :)
Bucefal
Reposted fromFlau Flau vialooziker looziker
Bucefal
4364 1d49
Reposted fromhighlmittel highlmittel viagreens greens
Bucefal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl