Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

Bucefal
9781 565f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafireaway fireaway
Bucefal
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamiss0alexis miss0alexis
Bucefal
7112 bb71 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viafafnirscave fafnirscave
Bucefal
0171 6026 500
Pechkeks
Reposted fromvolldost volldost viaapatyczna apatyczna
Bucefal
9188 f104 500
Reposted fromkelu kelu viaisnotcominghome isnotcominghome

October 22 2017

Bucefal
1083 8612 500
Reposted frompunisher punisher viakokoko kokoko
Bucefal
9284 f4d4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
Bucefal
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viadeparter departer
Bucefal
4772 9aa6
Reposted fromepidemic epidemic viahormeza hormeza
Bucefal
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadeparter departer
Bucefal
8602 5dfa 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viailovegreen ilovegreen
Bucefal
8475 a5c6
Reposted fromnyaako nyaako viailovegreen ilovegreen
9993 6f09

pulpfanfiction:

thathomestar:

jadethemerman:

did he give her 2 thumbs up?

image

christ putin

Reposted fromnekoconsulting nekoconsulting viasosna sosna
Bucefal
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)

October 21 2017

0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

October 18 2017

Bucefal
4912 40a8
Reposted fromwentyl wentyl viaki-adi ki-adi
Bucefal
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viaoxygenium oxygenium
Bucefal
7988 cc52 500
Reposted fromkaiee kaiee viazombiekrasko zombiekrasko
Bucefal
3898 0a6b
Reposted fromels els viaSzczurek Szczurek
Bucefal
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl