Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

Bucefal
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialaluna laluna
Bucefal
7378 a435 500
Reposted fromagooola agooola viajamaicanbeat jamaicanbeat
Bucefal
2723 05c6 500
Reposted fromzciach zciach viaDorin11 Dorin11

June 11 2017

Bucefal
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaoutoflove outoflove
Bucefal
9119 490a 500
:)
Bucefal
5629 b51d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

June 10 2017

Bucefal
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viasunshines4me sunshines4me

June 09 2017

Bucefal
8132 d1c6 500
Reposted fromkaiee kaiee viawindingroads windingroads
Bucefal
Reposted fromFlau Flau viagrufty grufty
Bucefal
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatoolong toolong

June 08 2017

Bucefal
6636 ae3c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDorin11 Dorin11
Bucefal
Reposted fromscience science
Bucefal
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaheartbreak heartbreak
Bucefal
0639 bb4a
Reposted fromqb qb viastraggler straggler
6557 a28f 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viackisback ckisback

purified-zone:

blogging-phelddagrif:

rishkarn:

You know, in a horror movie, everyone always responds with a flight response when they see the monster. But that’s not the only thing that happens when people get scared. I want to see someone choose the fight response. I want to see a character turn around to see the killer right there, scream in terror, and start punching them in the face repeatedly.

Bucefal
7617 becc 500
Reposted fromtfu tfu
Bucefal
3892 905c
Reposted fromgifz gifz viadawit dawit
Bucefal
0166 0834 500
Reposted fromfungi fungi viaDorin11 Dorin11

June 07 2017

Bucefal
Reposted fromfungi fungi viatichga tichga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl