Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

June 15 2017

Bucefal
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viapiehus piehus
Bucefal
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaepi epi
Bucefal
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
Bucefal
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viadzony dzony
Bucefal
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viavogel vogel
Bucefal
9798 dcf9 500
Reposted fromlost-in-space lost-in-space vianukot nukot
Bucefal
Fot. Marcin Butryn
Bucefal
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viapiehus piehus
0928 5807 500
Bucefal
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viahormeza hormeza
Bucefal
1382 e97e
Reposted fromgreensky greensky
Bucefal
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

June 13 2017

Bucefal
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Bucefal
2082 cbb1
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialoca-blueberry loca-blueberry
Bucefal
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viajethra jethra
3625 ad1d

pizza-eagle:

felixontheweb:

jacquesattack:

You don’t fuck with the tray master

HOLY SHIT

This is what the Exotic Weapon Proficiency feat looks like in real life.

Reposted fromwitchboy witchboy vialoca-blueberry loca-blueberry
1852 f6ed 500

June 12 2017

Bucefal
4308 c194 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viasosna sosna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl