Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

Bucefal
7204 0470 500
Bucefal
Bucefal
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile vianieobecnosc nieobecnosc
Bucefal
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico vianieobecnosc nieobecnosc
Bucefal
8735 0a7a
Reposted fromsohryu sohryu viatichga tichga

July 30 2017

Bucefal
3519 cb90
Reposted fromfungi fungi viaomg-archy omg-archy
Bucefal
9673 0f39
Reposted fromtgs tgs viabitstacker bitstacker
Bucefal
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaromantycznosc romantycznosc
Bucefal
6214 6519 500
Reposted fromrichardth richardth
8587 e2fe 500
Reposted fromgeo-metrie geo-metrie viaCannonball Cannonball

July 29 2017

Bucefal
Reposted fromFlau Flau viaLadykwa Ladykwa
Bucefal
9504 076c
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaLadykwa Ladykwa

July 27 2017

Bucefal
7031 5c4e
Reposted fromdjLangley djLangley viakingoslaw kingoslaw
Bucefal
7038 aad9
Reposted fromdjLangley djLangley viakasiastrofa kasiastrofa
Bucefal
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Bucefal

July 26 2017

Bucefal
Bucefal
7325 d90d
Bucefal
5140 92cb
Reposted fromzciach zciach viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl